Call: (+84) 961.253.538
menu

Bơm chìm chuyên dụng

Bơm chìm chuyên dụng LHS LuBi - Ấn Độ

Bơm chìm chuyên dụng LHL LuBi - Ấn Độ

Bơm chìm OVM Mahendra - Ấn Độ

Bơm chìm ECM Mahendra - Ấn Độ

Bơm chìm trục đứng EBARA

Bơm chìm trục đứng EBARA - EVM

Bơm chìm trục đứng EBARA - BEST

BƠM CHÌM OASA

Bơm chìm CTP